Zasady naboru kandydatów do służby w Państwowej Straży Pożarnej

( poglądowe filmy instruktażowe z przeprowadzanych testów sprawności fizycznej na samym dole strony)

Zasady naboru do służby przygotowawczej w PSP określone zostały w art. 28 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej oraz rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 672).

Ustawa o PSP:

Art. 28.

1. Służbę w Państwowej Straży Pożarnej może pełnić obywatel polski, niekarany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, korzystający z pełni praw publicznych, posiadający co najmniej średnie wykształcenie oraz zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia tej służby.

2. Nabór do służby w Państwowej Straży Pożarnej jest otwarty i konkurencyjny.

3. Nabór do służby w Państwowej Straży Pożarnej rozpoczyna się z chwilą publikacji ogłoszenia o planowanym postępowaniu kwalifikacyjnym.

4. Przyjęcie kandydata do służby w Państwowej Straży Pożarnej poprzedza postępowanie kwalifikacyjne, które zarządza i prowadzi kierownik jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej. Postępowanie kwalifikacyjne ma na celu ustalenie, czy kandydat spełnia warunki przyjęcia do służby w Państwowej Straży Pożarnej, oraz określenie jego kwalifikacji, kompetencji, predyspozycji i przydatności do pełnienia tej służby.

5. Postępowanie kwalifikacyjne składa się z następujących etapów:

1)  ocena złożonych dokumentów związanych z postępowaniem kwalifikacyjnym;

2)  test sprawności fizycznej;

3)  rozmowa kwalifikacyjna;

4)  ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej.

6. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej jest obowiązany dostarczyć przed przystąpieniem do testu sprawności fizycznej zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych.

7. W przypadku gdy nabór do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej jest prowadzony na stanowisko wymagające szczególnych predyspozycji i umiejętności, kierownik jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej może zarządzić przeprowadzenie następujących dodatkowych etapów postępowania kwalifikacyjnego:

1)  test wiedzy;

2)  test kompetencyjny;

3)  sprawdzian lęku wysokości (akrofobia);

4)  sprawdzian z pływania.

8. Przeprowadzenie dodatkowych etapów postępowania kwalifikacyjnego, o których mowa w ust. 7, kierownik jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej może zarządzić po ocenie złożonych dokumentów związanych z postępowaniem kwalifikacyjnym, a przed ustaleniem zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej.

9. Z udziału w teście wiedzy wyklucza się kandydata do służby w Państwowej Straży Pożarnej, który podczas testu:

1)  korzysta z pomocy innych osób;

2)  posługuje się urządzeniami służącymi do przekazywania lub odbioru informacji lub korzysta z materiałów pomocniczych, które nie zostały dopuszczone przez komisję do wykorzystania;

3)  rażąco zakłóca przebieg testu w sposób inny niż określony w pkt 1 i 2.

10. Postępowanie kwalifikacyjne wobec kandydata kończy się z chwilą uzyskania przez kandydata negatywnego wyniku z któregokolwiek z etapów postępowania kwalifikacyjnego lub nieprzystąpienia przez kandydata do któregokolwiek z etapów postępowania kwalifikacyjnego, wymienionych w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym.

11. Po zakończeniu etapu, o którym mowa w ust. 5 pkt 4, komisja przedkłada kierownikowi jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej listę kandydatów do przyjęcia do służby w Państwowej Straży Pożarnej.

12. Postępowanie kwalifikacyjne kończy się zatwierdzeniem przez kierownika jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej listy kandydatów do przyjęcia do służby w Państwowej Straży Pożarnej.

13. Informację o wyniku zakończonego postępowania kwalifikacyjnego kierownik jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej zamieszcza niezwłocznie na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej oraz na tablicy ogłoszeniowej w jej siedzibie.

14. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

1)  zakres informacji o planowanym postępowaniu kwalifikacyjnym oraz sposób podawania ich do wiadomości publicznej,

2)  organizację i sposób przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego,

3)  dokumenty wymagane od kandydata do służby,

4)  zakres testu sprawności fizycznej,

5)  sposób dokonywania oceny kandydatów oraz preferencje z tytułu posiadanego przez nich wykształcenia, wyszkolenia lub posiadanych umiejętności

- biorąc pod uwagę potrzebę obiektywnego sprawdzenia przygotowania i przydatności kandydata do służby.

Rozporządzenie MSWiA z 29.03.2018 r.:

§  1.  Rozporządzenie określa:

1) zakres informacji o planowanym postępowaniu kwalifikacyjnym o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej oraz sposób podawania ich do wiadomości publicznej

2) organizację i sposób przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osoby ubiegającej się o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej, zwanej dalej "kandydatem";

3) dokumenty wymagane od kandydata;

4) zakres testu sprawności fizycznej;

5) sposób dokonywania oceny kandydatów oraz preferencje z tytułu posiadanego przez nich wykształcenia, wyszkolenia lub posiadanych umiejętności.

§  2.  Ogłoszenie o planowanym postępowaniu kwalifikacyjnym, zwane dalej "ogłoszeniem", udostępnia się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej danej jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej, na jej stronie internetowej lub umieszcza się w siedzibie tej jednostki w miejscu ogólnie dostępnym, a także we właściwym miejscowo powiatowym urzędzie pracy.

§  3.

1.  Ogłoszenie zawiera informacje o:

1) liczbie stanowisk, na które jest prowadzony nabór do służby w Państwowej Straży Pożarnej,

2) nazwie stanowiska lub nazwach stanowisk, których dotyczy postępowanie kwalifikacyjne, miejscu pełnienia służby oraz rodzaju rozkładu czasu służby,

3) wymaganiach, o których mowa w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej, oraz preferencjach z tytułu posiadanego przez kandydatów wykształcenia, wyszkolenia lub posiadanych umiejętności,

4) wymaganych dokumentach,

5) etapach postępowania kwalifikacyjnego wraz z podaniem ich kolejności i przebiegu,

6) systemie punktacji, z uwzględnieniem preferencji z tytułu posiadanego wykształcenia, wyszkolenia lub posiadanych umiejętności,

7) miejscu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących postępowania kwalifikacyjnego,

8) miejscu i terminie składania wymaganych dokumentów,

9) sposobie postępowania z dokumentami kandydata, który nie zakwalifikował się do kolejnych etapów postępowania kwalifikacyjnego oraz inne informacje niezbędne do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego.

2.  Termin składania wymaganych dokumentów nie może być krótszy niż 14 dni kalendarzowych od dnia udostępnienia ogłoszenia.

§  4.

1.  Niezwłocznie po udostępnieniu ogłoszenia kierownik jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej, w której jest planowane przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego, zwany dalej "przełożonym właściwym w sprawie postępowania", powołuje komisję i wyznacza jej przewodniczącego.

2.  W skład komisji wchodzi co najmniej trzech członków, w tym przedstawiciel komórki jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej, która realizuje zadania w zakresie spraw kadrowych.

3.  W skład komisji mogą wchodzić pracownicy lub strażacy z innej jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej.

4.  Komisja dokonuje oceny złożonych dokumentów związanych z postępowaniem kwalifikacyjnym oraz przeprowadza test sprawności fizycznej, rozmowę kwalifikacyjną oraz dodatkowe etapy postępowania, o których mowa w art. 28 ust. 7 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej, jeżeli zostało zarządzone ich przeprowadzenie.

§  5.

1.  Kandydat w terminie wskazanym w ogłoszeniu składa:

1) podanie o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej;

2) życiorys.

2.  Kandydat zakwalifikowany do rozmowy kwalifikacyjnej w terminie wskazanym w ogłoszeniu składa:

1) kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, o ile wcześniej kandydat pozostawał w stosunku pracy lub służby;

2) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, wyszkolenie lub posiadane umiejętności;

3) zaświadczenie o udziale w działaniach ratowniczo-gaśniczych lub ćwiczeniach organizowanych przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, o ile kandydat jest członkiem ochotniczej straży pożarnej.

§  6.

1.  Po złożeniu przez kandydata dokumentów, o których mowa w § 5 ust. 1, komisja nadaje kandydatowi numer identyfikacyjny oraz zakłada dla niego arkusz indywidualnej oceny kandydata, w którym dokumentuje wyniki osiągane przez niego w poszczególnych etapach postępowania kwalifikacyjnego.

2.  Niezbędne elementy arkusza indywidualnej oceny kandydata stanowią:

1) numer identyfikacyjny kandydata;

2) wyszczególnione posiadane wykształcenie, wyszkolenie lub posiadane umiejętności, za które przyznano punkty;

3) określenie miejsca i daty przeprowadzenia testu sprawności fizycznej, z podaniem uzyskanego wyniku;

4) określenie daty przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej;

5) liczba punktów uzyskana z oceny poszczególnych kryteriów ocenianych w rozmowie kwalifikacyjnej;

6) ogólna liczba punktów przyznanych kandydatowi za rozmowę kwalifikacyjną;

7) informacja o pozostałych etapach postępowania kwalifikacyjnego i uzyskanych wynikach;

8) wskazanie członków komisji i ich podpisy.

3.  Ustala się następującą kolejność etapów postępowania kwalifikacyjnego:

1) ocena dokumentów, o których mowa w § 5 ust. 1;

2) test sprawności fizycznej;

3) sprawdzian braku lęku wysokości (akrofobia), w przypadku umieszczenia w ogłoszeniu;

4) sprawdzian z pływania, w przypadku umieszczenia w ogłoszeniu;

5) test wiedzy, w przypadku umieszczenia w ogłoszeniu;

6) test kompetencyjny, w przypadku umieszczenia w ogłoszeniu;

7) ocena dokumentów, o których mowa w § 5 ust. 2;

8) rozmowa kwalifikacyjna;

9) ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej.

§  7.

1.  Komisja dokonuje oceny złożonych dokumentów, która polega na sprawdzeniu ich kompletności oraz spełnienia wszystkich wymogów określonych w ogłoszeniu. Złożenie przez kandydata dokumentów niekompletnych lub niespełnienie przez niego wymogów określonych w ogłoszeniu jest równoznaczne z uzyskaniem negatywnego wyniku z postępowania kwalifikacyjnego.

2.  Posiadane wykształcenie, wyszkolenie lub posiadane umiejętności są oceniane w systemie punktowym. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania wynosi 60.

3.  System punktowy stosowany do oceny preferencji z tytułu posiadanego przez kandydatów do służby w Państwowej Straży Pożarnej wykształcenia, wyszkolenia lub posiadanych umiejętności jest określony w załączniku do rozporządzenia.

§  8.  Przed rozpoczęciem etapów postępowania kwalifikacyjnego, o których mowa w art. 28 ust. 5 pkt 23 oraz ust. 7 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej:

1) kandydat okazuje dokument potwierdzający jego tożsamość;

2) komisja zapoznaje kandydata z celem, zakresem i sposobem przeprowadzania danego etapu postępowania oraz sposobem jego oceniania.

§  9.

1.  Przedkładane zaświadczenie lekarskie, o którym mowa w art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej, jest wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem przystąpienia do testu sprawności fizycznej.

2.  W trakcie przeprowadzania testu sprawności fizycznej jest obecna osoba, która posiada kwalifikacje do udzielania co najmniej kwalifikowanej pierwszej pomocy.

§  10.

1.  Test sprawności fizycznej składa się z prób sprawnościowych oraz próby wydolnościowej, które przeprowadza się i ocenia w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej.

2.  Test sprawności fizycznej dla kandydatów (mężczyzn i kobiet) na stanowiska związane z bezpośrednim udziałem w działaniach ratowniczo-gaśniczych obejmuje:

1) podciąganie się na drążku;

2) bieg po kopercie;

3) próbę wydolnościową.

3.  Test sprawności fizycznej dla kandydatów na pozostałe stanowiska służbowe obejmuje:

1) w przypadku mężczyzn - próby, o których mowa w ust. 2;

2) w przypadku kobiet:

a) rzut piłką lekarską,

b) bieg po kopercie,

c) próbę wydolnościową.

4.  Test sprawności fizycznej uznaje się za zaliczony w przypadku zaliczenia każdej z trzech prób oraz osiągnięcia wyniku końcowego dla mężczyzn - co najmniej 55 pkt, a dla kobiet - co najmniej 45 pkt.

5.  W przypadku gdy liczba kandydatów, którzy zaliczyli test sprawności fizycznej, jest mniejsza od liczby stanowisk, na które jest prowadzony nabór, obniża się minimalny do osiągnięcia wynik końcowy testu sprawności fizycznej do 38 pkt - dla mężczyzn i 30 pkt - dla kobiet.

6.  Uzyskany przez kandydata wynik z testu sprawności fizycznej pozostaje ważny przez okres 6 miesięcy liczony od dnia jego zakończenia i może być wykorzystywany przy postępowaniu kwalifikacyjnym w innej jednostce organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej.

§  11.  Podczas rozmowy kwalifikacyjnej ocenie podlega:

1) autoprezentacja, w której kandydat przedstawia swoje słabe i mocne strony, motywację do podjęcia służby w Państwowej Straży Pożarnej oraz postawę społeczną;

2) umiejętność przekazywania, odbierania i rozumienia informacji oraz jasnego i wyrazistego formułowania wypowiedzi;

3) wiedza na temat funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej;

4) szczególne zainteresowania i dotychczasowe osiągnięcia kandydata.

§  12.

1.  Po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej każdy z członków komisji odrębnie ocenia kandydata.

2.  Maksymalna liczba punktów możliwa do przyznania przez członka komisji za każdy z elementów wymienionych w § 11 wynosi 10.

3.  Liczbę punktów uzyskanych w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej ustala się na podstawie średniej arytmetycznej liczby punktów przyznanych przez członków komisji z dokładnością do jednego miejsca po przecinku.

4.  Pozytywny wynik z rozmowy kwalifikacyjnej osiąga kandydat, który uzyska co najmniej 16 punktów ustalonych w sposób określony w ust. 3.

§  13.

1.  Test wiedzy składa się z 20 zadań zamkniętych i trwa 25 minut.

2.  Test wiedzy obejmuje problematykę związaną z funkcjonowaniem ochrony przeciwpożarowej i Państwowej Straży Pożarnej oraz zadaniami na stanowisku, którego dotyczy postępowanie kwalifikacyjne.

3.  W przypadku przeprowadzenia testu wiedzy przez kierowników jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej zadania testowe opracowuje komórka organizacyjna realizująca zadania w zakresie spraw kadrowych danej jednostki.

4.  W przypadku przeprowadzenia testu wiedzy przez komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej zadania testowe opracowuje komórka organizacyjna realizująca zadania w zakresie spraw kadrowych właściwej komendy wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej.

5.  Zadania testowe zawierają 4 propozycje odpowiedzi, z których tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. Za odpowiedź prawidłową kandydatowi przyznaje się 1 punkt. W przypadku nieudzielenia odpowiedzi, udzielenia odpowiedzi nieprawidłowej albo udzielenia więcej niż jednej odpowiedzi na zadanie testowe kandydatowi nie przyznaje się punktu.

6.  Pozytywny wynik z testu wiedzy osiąga kandydat, który uzyska co najmniej 11 punktów.

§  14.

1.  Test kompetencyjny trwa do 35 minut.

2.  W trakcie przeprowadzania testu kompetencyjnego bada się do 5 kompetencji, wynikających z kryteriów wskazanych w przepisach wydanych na podstawie art. 36a ust. 12 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej.

3.  Na każdą z badanych kompetencji przypada po 5 zadań zamkniętych zawierających 3 propozycje odpowiedzi, z których tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. Za odpowiedź prawidłową kandydatowi przyznaje się 1 punkt.

4.  W przypadku nieudzielenia odpowiedzi, udzielenia odpowiedzi nieprawidłowej albo udzielenia więcej niż jednej odpowiedzi na zadanie testowe kandydatowi nie przyznaje się punktu.

5.  Pozytywny wynik z testu kompetencji osiąga kandydat, który uzyska co najmniej połowę możliwych do otrzymania punktów.

§  15.  Sprawdzian braku lęku wysokości (akrofobia) uznaje się za zaliczony, jeżeli asekurowany kandydat samodzielnie wszedł na wysokość 20 m na drabinę ustawioną pod kątem 75° i zszedł z niej.

§  16.  Sprawdzian z pływania uznaje się za zaliczony, jeżeli kandydat przepłynął 50 m dowolnym stylem w czasie do 60 sekund.

§  17.  Po zakończeniu etapów postępowania kwalifikacyjnego, o których mowa w art. 28 ust. 5 pkt 1-3ust. 7 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej, komisja sporządza arkusz zbiorczej oceny kandydatów i przedkłada go wraz z arkuszami indywidualnych ocen kandydata przełożonemu właściwemu w sprawie postępowania. Niezbędne elementy arkusza zbiorczej oceny kandydatów stanowią:

1) numery identyfikacyjne kandydatów i sumy zdobytych przez nich punktów;

2) załączone arkusze indywidualnej oceny kandydata;

3) wskazanie członków komisji i ich podpisy.

§  18.

1.  Kandydata, który uzyskał najwyższą liczbę punktów, z uwzględnieniem liczby stanowisk, na które jest prowadzony nabór do służby w Państwowej Straży Pożarnej, kieruje się do komisji lekarskiej podległej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych w celu orzeczenia zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej.

2.  W przypadku gdy komisja lekarska podległa ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych orzeknie, że kandydat jest niezdolny do służby w Państwowej Straży Pożarnej, na badania lekarskie kieruje się kolejnego kandydata z najwyższą liczbą punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym.

§  19.  Prace komisji kończą się z dniem zakończenia postępowania kwalifikacyjnego.

§  20.

1.  Do postępowań kwalifikacyjnych rozpoczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

2.  Test sprawności fizycznej na studia pierwszego stopnia dla strażaków w służbie kandydackiej w Szkole Głównej Służby Pożarniczej na rok akademicki 2018/2019 przeprowadza się zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 169 ust. 17 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 i 2201 oraz z 2018 r. poz. 138, 398 i 650).

§  21.  Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 30).

§  22.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

SYSTEM PUNKTOWY STOSOWANY DO OCENY PREFERENCJI Z TYTUŁU POSIADANEGO PRZEZ KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WYKSZTAŁCENIA, WYSZKOLENIA LUB POSIADANYCH UMIEJĘTNOŚCI

Preferencje, za które obligatoryjnie są przyznawane punkty:

1) szkolenie podstawowe w zawodzie strażak - 20 punktów;

2) posiadanie tytułu zawodowego technik pożarnictwa - 25 punktów;

3) posiadanie tytułu zawodowego inżynier pożarnictwa - 30 punktów;

4) posiadanie tytułu zawodowego inżynier w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego, uzyskanego w Szkole Głównej Służby Pożarniczej - 15 punktów;

5) uzyskanie kwalifikacji ratownika, o których mowa w art. 13 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2195 oraz z 2018 r. poz. 650) - 5 punktów;

6) uprawnienia do wykonywania zawodu ratownika medycznego, o których mowa w art. 10 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym - 15 punktów;

7) wyszkolenie pożarnicze w ochotniczej straży pożarnej - ukończone SP - 5 punktów;

8) wyszkolenie pożarnicze w ochotniczej straży pożarnej - ukończone SP+RT - 10 punktów;

9) wyszkolenie pożarnicze w ochotniczej straży pożarnej - ukończone SP+RT+RW - 15 punktów;

10) wyszkolenie pożarnicze w ochotniczej straży pożarnej - ukończone SP według programu z dnia 17 listopada 2015 r. - 15 punktów;

11) ukończone liceum ogólnokształcące lub technikum w klasie, w której były nauczane przedmioty dotyczące funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej, dla których zostały opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów nauczania - 5 punktów;

Preferencje, za które są przyznawane punkty, o ile preferencje znajdą się w ogłoszeniu:

12) wykształcenie wyższe, z tytułem zawodowym inżynier lub magister inżynier, o kierunku przydatnym w Państwowej Straży Pożarnej na danym stanowisku w codziennym rozkładzie czasu służby - 15 punktów;

13) prawo jazdy kat. C - 5 punktów;

14) prawo jazdy kat. C+E - 10 punktów;

15) prawo jazdy kat. D - 5 punktów;

16) inne kwalifikacje lub uprawnienia wymagane na danym stanowisku - w sumie do 15 punktów, nie więcej niż 5 punktów za jedno uprawnienie;

17) za zatrudnienie powyżej 12 miesięcy w służbie cywilnej lub na stanowisku pomocniczym lub stanowisku obsługi w jednostce organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej, przy realizowaniu zadań zbliżonych do zadań na stanowisku, na które jest prowadzony nabór -15 punktów.

Sposób liczenia punktów:

1) za kwalifikacje wymienione w pkt 1-3 przyznaje się punkty jedynie z jednego tytułu, z wyższą wartością punktową;

2) za kwalifikacje wymienione w pkt 5 i 6 przyznaje się punkty jedynie z jednego tytułu, z wyższą wartością punktową;

3) za kwalifikacje wymienione w pkt 7-10 przyznaje się punkty jedynie z jednego tytułu, z wyższą wartością punktową;

4) za kwalifikacje wymienione w pkt 7-10 przyznaje się punkty jedynie w przypadku potwierdzenia przez właściwego dla działalności ochotniczej straży pożarnej komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej aktywnego członkostwa przez udokumentowany udział w co najmniej dwóch zdarzeniach - w działaniach ratowniczo-gaśniczych lub ćwiczeniach organizowanych przez jednostkę organizacyjną Państwowej Straży Pożarnej (w okresie jednego roku poprzedzającego datę publikacji ogłoszenia, tj. terminu składania dokumentów, o których mowa w § 5 ust. 1 rozporządzenia);

5) w przypadku posiadania przez kandydata kwalifikacji wymienionych w pkt 13-15 punkty sumuje się, z zastrzeżeniem że nie można łączyć pkt 13 i 14.

Wyjaśnienie użytych skrótów:

1) SP - szkolenie podstawowe strażaków-ratowników ochotniczej straży pożarnej;

2) RT - szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków-ratowników ochotniczej straży pożarnej;

3) RW- szkolenie strażaków-ratowników ochotniczej straży pożarnej z zakresu działań przeciwpowodziowych oraz ratownictwa na wodach.

1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 97 i 225).

Obowiązujące testy sprawności fizycznej - zgodnie z §10 rozporzadzenia

PRÓBÓBA WYDOLNOŚCIOWA

Wymagania ogólne

Próbę wydolnościową przeprowadza się w ubiorze i obuwiu sportowym w pomieszczeniu zamkniętym o utwardzonej nawierzchni. Kandydat do każdej z prób podchodzi tylko raz. Wyjątek stanowi awaria sprzętu, urządzeń pomiarowych lub zewnętrzne zakłócenie próby.

Opis próby wydolnościowej

Próba wydolnościowa (Beep test) polega na bieganiu między dwoma znacznikami (liniami), oddalonymi od siebie o 20 metrów w określonym, stale rosnącym tempie. Szerokość toru wynosi 1,5 m. Tempo nadaje sygnał dźwiękowy, podczas trwania którego ćwiczący musi znajdować się poza wyznaczoną linią dwiema nogami. Jeżeli ćwiczący dotrze do linii przed sygnałem, powinien zatrzymać się za nią i ruszyć do kolejnego odcinka po usłyszeniu sygnału.

Koniec testu następuje w momencie, gdy ćwiczący dwukrotnie nie przebiegnie kolejnych 20 metrów w wyznaczonym czasie lub dwukrotnie pod rząd wystartuje do kolejnych odcinków przed sygnałem.

Ostateczny wynik to liczba rozpoczętego poziomu oraz liczba pełnych przebiegniętych 20-metrówek na tym poziomie (np. 10 - 9), gdzie 10 oznacza poziom, a 9 - numer 20-metrowego odcinka.

PRÓBY SPRAWNOŚCIOWE

Wymagania ogólne

Próby sprawnościowe testu sprawności fizycznej przeprowadza się w ubiorze i obuwiu sportowym w pomieszczeniu zamkniętym o utwardzonej nawierzchni. Kandydat do każdej z prób podchodzi tylko raz. Wyjątek stanowi awaria sprzętu, urządzeń pomiarowych lub zewnętrzne zakłócenie próby.

Test sprawności fizycznej dla kandydatów (mężczyzn i kobiet) biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych obejmuje:

1) podciąganie się na drążku;

2) bieg po kopercie;

3) próbę wydolnościową.

Test sprawności fizycznej dla pozostałych kandydatów obejmuje:

1) w przypadku mężczyzn - próby jak dla strażaków biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych;

2) w przypadku kobiet:

a) rzut piłką lekarską,

b) bieg po kopercie,

c) próbę wydolnościową.

I. Podciąganie się na drążku

Drążek jest umieszczony na wysokości doskocznej, pozwalającej na swobodny zwis ciała, bez dotykania podłoża. W przypadku braku możliwości doskoczenia do drążka, ćwiczący ma prawo do uzyskania pomocy osób przeprowadzających test sprawności fizycznej.

Ćwiczący zajmuje pozycję w zwisie na drążku (nachwytem lub podchwytem) o ramionach wyprostowanych w stawach łokciowych. Na komendę "start" podciąga się, tak aby broda znalazła się powyżej drążka i wraca do pozycji wyjściowej, następnie ponawia ćwiczenie. Oceniający głośno podaje liczbę zaliczonych podciągnięć.

Jeżeli ćwiczący nie wykona ćwiczenia zgodnie z opisem, np. nie podciągnie się na drążku do wymaganej pozycji lub nie wróci do zwisu na drążku o ramionach wyprostowanych w stawach łokciowych, oceniający powtarza ostatnią liczbę prawidłowo zaliczonych podciągnięć.

Podczas wykonywania ćwiczenia jest dozwolona praca tułowia i nóg.

Wynikiem końcowym jest liczba prawidłowo zaliczonych podciągnięć.

II. Rzut piłką lekarską

Ćwiczący ustawia się przed linią, przodem do kierunku rzutu. Unosi piłkę o wadze 2 kg oburącz za głowę i wykonuje rzut. Odległość rzutu wyznacza punkt, w którym piłka zetknęła się z podłożem.

Przekroczenie linii w momencie wykonania rzutu lub bezpośrednio po rzucie, a przed kontaktem piłki z podłożem, powoduje niezaliczenie próby.

III. Bieg po kopercie

Konkurencja jest przeprowadzana na polu prostokąta o wymiarach 3 x 5 m, na którym w wyznaczonych miejscach (naklejone z taśmy o szerokości 5 cm krzyże mają wymiary 20 x 20 cm) ustawia się tyczki o wysokości 160-180 cm - podstawa tyczki w całości musi zakrywać naklejony krzyż (sposób rozmieszczenia tyczek przedstawia rysunek).

Sposób przeprowadzenia konkurencji: ćwiczący na komendę "na miejsca" podchodzi do linii startu i zajmuje pozycję startową. Na komendę "start" ćwiczący rozpoczyna bieg zgodnie z oznaczonym na rysunku kierunkiem (A-B-E-C-D-E-A), omijając tyczki od strony zewnętrznej. Ćwiczący pokonuje trasę trzykrotnie. Podczas wykonywania próby obowiązuje całkowity zakaz chwytania i przytrzymywania stojących tyczek. W przypadku przewrócenia lub przesunięcia tyczki z punktu jej ustawienia, ćwiczący musi ją ustawić na wcześniej zajmowanym miejscu i dopiero kontynuować bieg. W przypadku nieustawienia tyczki na wcześniej zajmowanym miejscu i kontynuowaniu biegu, ćwiczącemu przerywa się próbę i uznaje się ją jako niezaliczoną. Ćwiczący może popełnić 1 falstart, kolejny go dyskwalifikuje. Wynikiem końcowym jest czas pokonania ćwiczenia, z dokładnością do 0,01 sekundy.